భగవద్గీత Gita in Telugu -v1.4.0

0 24

Bhagavad Gita is knowledge of five basic truths and the relationship of each truth to the other: These five truths are Krishna, or God, the individual soul, the material world, action in this world, and time. The Geetha lucidly explains the nature of consciousness, the self, and the universe. It is the essence of India's spiritual wisdom.

Bhagavad Gita, is a part of the 5th Veda (written by Vedavyasa – ancient Indian saint) and Indian Epic – Mahabharata. It was narrated for the first time in the battle of Kurukshetra, by Lord Krishna to Arjun.

The Bhagavad Gita, also referred to as Geetha, is a 700–verse Dharmic scripture that is part of the ancient Sanskrit epic Mahabharata. This scripture contains a conversation between Pandava prince Arjuna and his guide Krishna on a variety of philosophical issues.

Faced with a fratricidal war, a despondent Arjuna turns to his charioteer Krishna for counsel on the battlefield. Krishna, through the course of the Bhagavad Gita, imparts to Arjuna wisdom, the path to devotion, and the doctrine of selfless action. The Bhagavad Gita upholds the essence and the philosophical tradition of the Upanishads. However, unlike the rigorous monism of the Upanishads, the Bhagavad Gita also integrates dualism and theism.

Numerous commentaries have been written on the Bhagavad Geetha with widely differing views on the essentials, beginning with Adi Sankara's commentary on the Bhagavad Gita in the eighth century CE. Commentators see the setting of the Bhagavad Gita in a battlefield as an allegory for the ethical and moral struggles of the human life. The Bhagavad Gita's call for selfless action inspired many leaders of the Indian independence movement including Mohandas Karamchand Gandhi, who referred to the Bhagavad Gita as his "spiritual dictionary".

•All 700 Sanskrit Shlokas with Telugu translation and description
• Bookmark your favorite Bhagavad Geetha shlokas / verses
• Fast and responsive user interface
• Share feature to easily send your favorite Bhagavad Geetha shloka / verse to your friends
• App fully functional without the internet

Please take out a minute to Rate and Review our app.

Jai Shri Krishna!!!

భగవద్గీత , మహాభారత ఇతిహాసములోని భీష్మ పర్వము 25వ అధ్యాయము మొదలు 42వ అధ్యాయము వరకు 18 అధ్యాయములు భగవద్గీతగా ప్రసిద్ధము. కాని గీత ఒక ప్రత్యేక గ్రంధముగా భావింపబడుతుంది. సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు బోధించిన జ్ఞానము గనుక ఇది హిందువుల పరమ పవిత్ర గ్రంధాలలో ఒకటి. సిద్ధాంత గ్రంథమైన భగవద్గీతయందు వేద, వేదాంత, యోగ విశేషాలున్నాయి. భగవద్గీతను తరచుగా "గీత" అని సంక్షిప్త నామంతో పిలుస్తారు. దీనిని "గీతోపనిషత్తు" అని కూడా అంటారు.భగవద్గీతలో భగవంతుని తత్వము, ఆత్మ తత్వము, జీవన గమ్యము, గమ్యసాధనా యోగములు బోధింపబడినవి.
దీన్నిబట్టి కృష్ణుడు 620 శ్లోకాలు, అర్జునుడు 57 శ్లోకాలు, సంజయుడు 67 శ్లోకాలు, ధృతరాష్ట్రుడు 1 శ్లోకం చెప్పారు. అంటే మొత్తం 745 శ్లోకాలు. కానీ, వాడుకలో ఉన్న భగవద్గీత ప్రతిని బట్టి కృష్ణుడు 574 శ్లోకాలు, అర్జునుడు 84 శ్లోకాలు, సంజయుడు 41 శ్లోకాలు, ధృతరాష్ట్రుడు 1 శ్లోకం చెప్పారు. అంటే మొత్తం 700. మరి కొన్ని ప్రతులలో 13వ అధ్యాయం "క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం" మొదట్లో అర్జునుడు అడిగినట్లుగా "ప్రకృతిం పురుషం చైవ …" అని ఒక ప్రశ్న ఉంది. అది కనుక కలుపుకుంటే మొత్తం 701 శ్లోకాలు అవుతాయి.

Image License: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krishna_and_arjun_in_mahabharat_images.jpg

భగవద్గీత Gita in Telugu -v1.4.0 Free Apk Download


భగవద్గీత Gita in Telugu-v1.4.0 Apk Download

Apk Download in.banaka.mohit.bhagwadgita.telugu Android App

భగవద్గీత Gita in Telugu

package id in.banaka.mohit.bhagwadgita.telugu
Rating 4.4444447
Catgory Books & Reference
version 1.4.0
భగవద్గీత Gita in Telugu-v1.4.0 Apk Download

Leave A Reply

Your email address will not be published.