Kinh nhật tụng- APK Download

Rating: 4.8 (Votes: 64)

You can Use this Kinh nhật tụng Apk + Mod  file on Your Andriod Mobile Phone , Andriod  Smart TV or Andriod Emulator. You Can Play Kinh nhật tụng Application on Your Windows / Mac PC - Laptop using android Emulator. 


Total Installs on Google Play Store:-5,000+
Price :- Free
inApp Purchase :- Yes
inApp Purchase Range :-
Latest Version :- 1.0
Apk Size :- 2.4M
Books & Reference More Application
Kinh thuộc về Hiển giáo, dịch nghĩa rõ ràng. Chú thuộc Mật giáo, phần nhiều để nguyên văn chữ Phạn, gọi là bí mật thần chú, mỗi thần chú đều có sự hiệu nghiệm khác nhau. Thần chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu. Người trì tụng chú Lăng Nghiêm này, quỉ quái, tai họa, ma chướng, các ác nạn đều không xâm chiếm được. Chư Thiên, Thánh Hiền thường đến ủng hộ, muốn cầu điều chi, tùy theo nguyện mà được thành. Mười phương Như Lai nhân tâm chú này mà được thành bậc Vô thượng Chánh biến tri giác, hàng phục các ma, ngăn dẹp tất cả ngoại đạo. Xưa ngài A Nan bị chú Ta tỳ ca la - tiên Phạm thiên của Ma Đăng Già làm mê loạn, nhờ chú Lăng Nghiêm mà được thoát nạn. Người thường trì tụng chú Lăng Nghiêm này thì được công đức khôn lường.

WHAT'S NEW
Kinh nhật tụng Devloper Information

Developer :- Xsonsoft.com Visit Official website [email protected]
Address :-

Kinh nhật tụng Apk Supporting Following Emulator :-

ARChon Bliss OS Bluestacks GameLoop Genymotion LDPlayer MEmu Nox Phoenix OS PrimeOS Remix OS Player Xamarin YouWave
User Reviews
Add Comment & Review
Add Comment & Review
We'll never share your email with anyone else.
Other Apps in This Category
  • Category: Apps
  • Platform: Android
  • Package : com.xsonsoft.magazine.AOURGEUKCUIWGEOE
  • Visits: 90
  • License: Free
  • Last Update: 2020-05-16 21:28:57
Download Apk